Høringssvar til Finansdepartementet (2001-2014)

 

Høring - Forslag til endringer i verdipapirfondloven og verdipapirfondforskriften

Pdf-fil

August 2014

Høring - Regulering av fastsettelse av referanserenter

Pdf-fil

August 2014

Høring - Forskrifter om kapitalkrav, godtgjørelsesordninger mv.

Pdf-fil

Mai 2014

Høring - Dokumentasjonsplikt og lydopptak ved rådgivning og salg av alternative spareprodukter mv.

Pdf-fil

Januar 2014

Høring - Lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger i forbindelse med autorisasjonsordning for ansatte i verdipapirforetak

Pdf-fil

September 2013

Høring - Forslag om endring av reglene for skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev

Pdf-fil

August 2013

Høring - Forslag til nye eierkontrollregler for børser og verdipapirregistre

Pdf-fil

Juni 2013

Høring - Beregningsgrunnlag for kapitalkrav

Pdf-fil

Juni 2013

Høring - Obligasjoner med fortrinnstrett og vurdering av fritidseiendommer

Pdf-fil

November 2012

Høring - NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen)

Pdf-fil

April 2012

Høring - Rapport fra arbeidsgruppe om makroovervåking

Pdf-fil

Mars 2012

Høring - Rapport fra arbeidsgruppe om regnskapsføring av ny AFP-ordning i privat sektor

Pdf-fil

Februar 2012

Høring - Endringer i emisjonsforskriften - utvidelse av åpne lån til underkurs

Pdf-fil

Januar 2012

Høring - "Forslag til ny verdipapirfondlov og forskrift"

Pdf-fil

Oktober 2010

Høring - "Forskrift om fordeling av overkurs ved emisjon av egenkapitalbevis"

Pdf-fil

September 2010

Høring - "Forslag om lovendringer vedrørende shortsalg"

Pdf-fil

Mai 2009

Høring - "Rapport om konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter"

Pdf-fil

Februar 2009

Høring - "NOU 2008:16: Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon"

Pdf-fil

Januar 2009

Høring - "Utkast til lovbestemmelser om finansinstitusjoners navnebruk"

Pdf-fil

April 2008

Høring "Endringer i regnskapsloven - IFRS-plikt for børsnoterte foretak som ikke utarbeider konsernregnskap"

Pdf-fil

Mars 2008

Høring "Autorisert Markedsplass"

Pdf-fil

November 2006

Høring "Om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper)"

Pdf-fil

Desember 2005

Høring "Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering"

Pdf-fil

Juni 2005

Høring "Forslag til regulering av spesialfond"

Pdf-fil

April 2005

Høring "Gjennomføring av nytt prospektdirektiv med tilhørende forordning"

Pdf-fil

September 2004

Høring om "Implementering av EUs markedsmisbruksdirektiv"

Pdf-fil

April 2004

Høring om "NOU 2004:1 Modernisert folketrygd - bærekraftig pensjon for framtida"

Pdf-fil

April 2004

Høring om "Forslag til forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med særskilt sikkerhet"

Pdf-fil

April 2004

Høring "Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk"

Pdf-fil

Januar 2004

Høring om "NOU 2003:23 Evaluering av regnskapsloven"

Pdf-fil

Desember 2003

Høring om "Forvaltningsselskapers informasjonsplikt i forbindelse med salg av fondsandeler og periodevis rapportering til andelseierne"

Pdf-fil

November 2002

Høring om "Verdipapirisering/obligasjoner med særskilt sikkerhet og adgang til å hensynta motregningsavtaler ved beregning av kapitaldekningskravet"

Pdf-fil

Oktober 2002

Høringer om "Verdipapirfonds utlån av finansielle instrumenter" og "Differensiert forvaltningsgodtgjørelse"

Pdf-fil

August 2002

Høring om "Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner"

Pdf-fil

Mai 2002

Høring om "Beregning av effektiv rente på underkursobligasjoner"

Pdf-fil

September 2001

Høring om "Forslag om endring av flaggereglene og definisjonen av oppgjørsvirksomhet"

Pdf-fil

Mars 2001

Høring om "Beskatning av fondsobligasjoner"

Pdf-fil

Mars 2001

Høring om "Utkast til forskrift til ny børslov"

Pdf-fil

Februar 2001

     

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 26. september 2017