Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge   

Norsk anbefaling (foreløpig) 

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (Corporate Governance)

Anbefalingen er utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe som representerer ulike næringslivsinteresser og er ment å representere et nasjonalt regelverk for god corporate governance som børsnoterte og andre selskaper med bred eierstruktur bør innarbeide. Selskapene bør styrebehandle anbefalingen og fremlegge den til godkjennelse på første ordinære generalforsamling og deretter forholde seg til reglene etter prinsippet ”Comply or explain”.

 

Anbefalingen er ”foreløpig” i den forstand at det vil bli anledning til å sende inn kommentarer til arbeidsgruppen - frem til 

30. mai - for at de erfaringer som er gjort i 2003 og 2004 kan bli hensyntatt før utformingen av den ”endelige” anbefalingen høsten 2004.

 

NFFs egne ”Retningslinjer for god corporate governance i Norge – høringsforslag II” (se nedenfor) vil etter all sannsynlighet bli erstattet av den endelige nasjonale anbefalingen, når den blir ferdig utarbeidet. NFF er representert i arbeidsgruppen og har fått gjennomslag for mange av sine synspunkter i den foreløpige versjonen.

NFFs forslag til "Anbefalt norm for god Corporate Governance i Norge" ble sendt på høring høsten 2002. Etter å ha mottatt en rekke svar og bearbeidet disse, foreligger nå versjon II av forslaget.   

       

NFF har besluttet å utsette den endelige ferdigstillelsen av anbefalingen noe i tid. Grunnen er blant annet at "Corporate Governance" nå diskuteres på høyt plan i de fleste børsnoterte selskaper i Norge og at det er flere miljøer som arbeider med samme tema. NFF kan derfor tenke seg å se nærmere på hvilke konsekvenser som vil nedfelle seg i selskapenes årsrapportering, før de endelige anbefalingene settes opp.

         

Det foretrekkes at kommentarene sendes elektronisk til nff@finansanalytiker.no

 

Her finner du andre norske Corporate Governance anbefalinger.

 

Dersom du ønsker å se Høringsutkast I, finner du det her.  

 

 

  

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 19. desember 2003