Høringssvar 

Avgitt i 2018 - 2017- 2016 - 2015

Høring - Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

NUES

Pdf-fil

Juni 2018

Høring - Endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetak

Finansdepartementet

Pdf-fil

Mai 2018

Høring - Utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner

Finansdepartementet

Pdf-fil

Mai 2018

Høring - Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU)

Finansdepartementet

Pdf-fil

Mai 2018

Høring - Forordning om pengemarkedsfond

Finansdepartementet

Pdf-fil

April 2018

Høring - NOU 2018:1 Markeder for finansielle instrumenter - gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR

Finansdepartementet

Pdf-fil

April 2018

Høring - Forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om bruk av andelsklasser

Finansdepartementet

Pdf-fil

Januar 2018

Høring - Vedrørende IFRS 9 og overgangsregler

Finansdepartementet

Pdf-fil

Desember 2017

Høring - Evalueringsrapport om land-for-land-rapportering regelverket

Finansdepartementet

Pdf-fil

Desember 2017

Høring - NOU 2017:14 Nye regler om markedsmisbruk - sanksjoner og straff

Finansdepartementet

Pdf-fil

Oktober 2017

Høring - NOU 2017:13 Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet

Pdf-fil

Oktober 2017

Høring - livsforsikringsforetaks eierskap i forsikringsfremmed virksomhet

Finansdepartementet

Pdf-fil

August 2017

Svar på brev vedrørende "Regelverket om uvektet kjernekapital"

Finansdepartementet

Pdf-fil

Juni 2017

Høring - "NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter - gjennomføring av MiFID II og MiFIR"

Finansdepartementet

Pdf-fil

Mai 2017

Høring - offentliggjøring av obligasjonshandler post MiFID II

Oslo Børs

Synspunkter gitt på møte med Oslo Børs

April 2017

Høring - "Comments - Exposure Draft of the Revised Guidance Statement on the Use of Supplemental Information"

CFA Institute

Pdf-fil

Februar 2017

Høring - vedrørende forslag til ny verdipapirregisterlov (forordning om verdipapiroppgjør og verdipapirregistre) og regler  om innsyn i hvem som eier obligasjoner

Finansdepartementet

Pdf-fil

Februar 2017

Høring - Nye kapitalkrav for pensjonskasser

Finansdepartementet

Pdf-fil

Januar 2017

Høring - NOU 2016:20 Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet

Pdf-fil

Januar 2017

Høring - vedrørende endringer i forskrift om land-for-land-rapportering

Finansdepartementet

Pdf-fil

November 2016

Høring - Oslo Børs vedrørende endringer i reglene for opptak til handel på Merkur Market

Oslo Børs

Pdf-fil

November 2016

Høring - vedrørende endringer i løpende forpliktelser om periodisk finansiell rapportering på Oslo Børs og Oslo Axess

Oslo Børs

Pdf-fil

August 2016

Høring - Oslo Børs veiledning om rapportering av samfunnsansvar

Oslo Børs

Pdf-fil

Juni 2016

Høring - NOU 2016:2 Endringer i verdipapirhandelloven - flagging og periodisk rapportering - Gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet

Finansdepartementet

Pdf-fil

Juni 2016

Høring - "Comments - Exposure Draft of the Guidance Statement on Broadly Distributed Pooled Funds"

CFA Institute

Pdf-fil

April 2016

Høring - Forslag til endringer i verdipapirfondloven og lov om forvaltning av alternative investeringsfond mv.

Finansdepartementet

Pdf-fil

Mars 2016

Høring - Vedrørende økt åpenhet om informasjon om eiere i aksjeselskaper

Nærings- og fiskeridepartementet

Pdf-fil

Mars 2016

Høring - NOU 2015:10 Lov om regnskapsplikt

Finansdepartementet

Pdf-fil

Desember 2015

Høring - Endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM

Oslo Børs

Pdf-fil

Oktober 2015

Høring - Etablering av Merkur Market som alternativ markedsplass for aksjer, egenkapitalinstrumenter og andre finansielle instrumenter

Oslo Børs

Pdf-fil

August 2015

Høring - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Finansdepartementet

Pdf-fil

Juli 2015

Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Finansdepartementet

Pdf-fil

April 2015

  

    

Tidligere avgitte høringssvar til:

 

  

  

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert  8. juni 2018