Vedtekter

Stiftet 1968 - Siste vedtektsendring 31.03.2014     

    

Her finner du en utskriftsvennlig versjon (pdf-fil) av vedtektene      NFF Vedtekter (4 sider)

For å skrive ut PDF-filer trenger du Adobe Acrobat Reader. Klikk på linken dersom du trenger å laste ned Adobe Acrobat Reader.

    

§1

NAVN

Foreningens navn er "Norske Finansanalytikeres Forening". På engelsk: "The Norwegian Society of Financial Analysts".

§2

FORMÅL

Foreningens formål er å  

 • bidra til allmenn forståelse av kapitalmarkedets funksjon og betydning i norsk økonomi

 • bidra til gode rammebetingelser og et vel fungerende kapitalmarked

 • bidra til en høy standard på det analysearbeid som utføres og fremme god håndtering av informasjon fra utsteder

 • bidra til et høyt etisk nivå i finansanalyse, i forvaltning, ved rådgivning og ved omsetning av finansielle instrumenter

Foreningen har ikke erverv som formål og det skal ikke utdeles utbytte av noe slag

 

§3

VIRKEMIDLER

Formålet skal søkes realisert ved

 • å delta i utvalg og gi uttalelser til forslag om lov og forskrifter

 • å formidle informasjon til politiske myndigheter, bedrifter og publikum

 • å nedsette utvalg for å få utredet faglige spørsmål av interesse

 • å bidra til utdannelsestilbud og opplæring for å fremme foreningens formål, jf §2

 • å fremholde behovet for profesjonell finansanalyse og få denne akseptert som en nødvendig funksjon i bedrifter og finansinstitusjoner

 • å bedre den informasjon som utgjør grunnlaget for investeringsbeslutninger

 • å bidra til å få systematisert analysene på en slik måte at verdipapirer innen ulike bransjer og land kan sammenliknes

 • å skape et forum for kontakt blant norske finansanalytikere og stå som arrangør for møter og kurs av faglig interesse, herunder bedriftspresentasjoner

 • å fremme kontakten mellom norske og utenlandske finansanalytikere

 • å samarbeide med andre profesjonelle foreninger, næringsorganisasjoner og institusjoner om spørsmål av felles interesse

§4

MEDLEMSKAP

a)      Krav til medlemskap

         For å bli medlem i NFF må det sendes skriftlig søknad. Søknaden skal inneholde

         opplysninger om utdannelse og relevant yrkespraksis. Styret utarbeider

         opptakskrav for nye medlemmer. Slike krav må vedtas med minst to tredeler flertall i 

         styret. Medlemskap avgjøres av styret.

 

b)      Styret kan utnevne enkeltpersoner til æresmedlem.

 

         Som æresmedlem kan utnevnes personer som på en særlig fremragende måte har tjent foreningens sak eller medlemmer som på en

         uegennyttig måte har arbeidet i foreningens interesse og til medlemmenes beste over lang tid.

 

         Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og medlemskapet er livsvarig.

 

c)      Kontingent

         Generalforsamlingen fastsetter det enkelte års kontingent.

 

d)      Opphør av medlemskap

         Et medlem som pr. 1.5. det enkelte år ikke har betalt årskontingenten, kan

         strykes i medlemsregisteret.

 

e)      Suspensjon/eksklusjon

         Vedtak av Etisk Komité i henhold til foreningens Etiske Regler kan medføre

         suspensjon eller eksklusjon av medlemmer.

§5

GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling skal avholdes en gang i løpet av året innen utgangen av mars måned. Regnskapsåret løper fra 1.1. til 31.12.

 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom styret eller minst en tidel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Innkallelse til generalforsamling skal være postlagt senest 14 dager på forhånd.

 

På generalforsamling skal følgende saker behandles:

 

                       1)      Årsberetning

                       2)      Regnskap

                       3)      Rapport fra Etisk Komité

                       4)      Fastsettelse av kontingent

                       5)      Valg av styreleder og styremedlemmer

                       6)      Valg av medlemmer Etisk Komité

                       7)      Valg av revisor

                       8)      Godkjennelse av revisors honorar

                       9)      Faglige spørsmål av interesse

 

Saker som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, må sendes skriftlig til styrets leder senest fire uker før generalforsamlingen holdes. Styret skal informere medlemmene om datoen for generalforsamlingen senest seks uker i forveien.   

         

§6

VALG

Valgkomiteen består av de tre siste styrelederne av foreningen. Den tidligst avgåtte styrelederen fungerer som ordstyrer.

ValgkomValgkomiteen fremlegger på generalforsamlingen sin innstilling til valg av styreleder (hvert annet år) og de styremedlemmer som er på valg.

 

Styrelederen velges for en toårs periode. Styremedlemmene velges også for to år.  

Før valg av styremedlemmer beslutter generalforsamlingen antall styremedlemmer for kommende år.

 

Valgkomitéen fremlegger forslag til leder og syv medlemmer av Etisk Komité som skal velges for en periode på tre år. Lederen og minst et av komitémedlemmene skal være jurist.

§7

STYRET

Foreningen ledes av et styre bestående av styreleder og fem eller seks øvrige medlemmer. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst tre medlemmer, inklusive styrelederen, eller mer enn halvparten av styrets medlemmer være tilstede. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret.

§8

ETISK KOMITÉ – ETISKE REGLER

Generalforsamlingen velger en Etisk Komité med åtte medlemmer, hvorav lederen og minst et medlem skal være jurist.

 

Etisk Komité settes med tre medlemmer i hver sak, hvorav et medlem skal være jurist.

 

Generalforsamlingen fastsetter ved alminnelig flertall Etiske Regler for finansanalytisk virksomhet. Medlemskapet i NFF forplikter medlemmene til å akseptere og overholde Etiske Regler.

 

Etisk Komité treffer avgjørelse med grunnlag i Etiske Regler og gjeldende lovgivning.

§9

INHABILITET

Et styremedlem eller medlem av Etisk Komité skal ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

 

§10

FINANSIELLE RESSURSER

Midler til foreningens drift skaffes til veie ved:

   

             -        Medlemskontingent

             -        Foreningens arrangementer og aktiviteter

             -        Særskilte bidrag til prosjekter og utredninger som foretas i foreningens regi

                   

Foreningens midler disponeres av styret, men finansielle eller økonomiske beslutninger av vesentlig betydning for foreningens finansielle stilling, skal fremlegges for ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

 

Alle verv i foreningen, herunder styreleder og styremedlemmer, er frivillige tillitsverv som ikke berettiger til honorarer.

 

Dog kan styret når særlige grunner taler for det, betale rimelig honorar til medlemmer for spesielt tidkrevende arbeidsoppgaver som f.eks. utredningsarbeid, forfatterskap o.l. Styret kan etablere et sekretariat med ansatte for å ivareta foreningens daglige drift og forretningsførsel.

§11

SAMARBEID MED FINANSANALYTIKERE I ANDRE LAND

Foreningen bør søke å være tilsluttet internasjonale organisasjoner innenfor sitt fagområde i den grad det synes å være formålstjenlig.

 

Styret avgjør om slikt samarbeid eller tilknytning skal gjennomføres og hvordan man kan ta del i internasjonalt arbeid på det faglige plan.

§12

VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av foreningens vedtekter krever minst to tredeler flertall. Forslag om vedtektsendringer kan kun fremsettes på ordinær generalforsamling og ordlyden må vedlegges innkallelsen.

§13

OPPLØSNING

Beslutning om oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på to direkte påfølgende, ordinære generalforsamlinger og med minst tre firedeler flertall begge ganger.

 

Foreningens midler skal ved oppløsning overføres til et allmennyttig fond eller organisasjon som generalforsamlingen måtte bestemme. Eventuelle forpliktelser overfor ansatte eller andre skal ivaretas før en slik overføring kan finne sted.

   

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 1. april 2014