NFF Årsberetning 2017

  

NFFs styre har besluttet at NFF årsrapport for 2017 skal legges ut på foreningens internettsider og du finner den nedenfor.

Vi har laget noen utskriftsvennlige pdf-filer, i fall du skulle ønske å skrive ut deler av årsberetningen.

   

                

Styrets beretning for 2017

 

For Norske Finansanalytikeres Forening (NFF), har 2017 vært et godt år med mye aktivitet. Det er generelt god oppslutning på foreningens arrangementer og temaene synes å være i tråd med medlemmenes ønsker og behov. Søkning til studier og kurs er noe lavere enn tidligere år.

 

Ved utgangen av 2017 har foreningen 1.189 medlemmer, noe som er en nedgang på 38 medlemmer i forhold til 2016.

 

På begynnelsen av året ble professor Thore Johnsen utnevnt til foreningens sjette æresmedlem.

 

Styrets målsetting er at medlemskap i NFF skal være attraktivt, viktig og nødvendig og NFFs virksomhet er i så henseende i stor grad rettet direkte mot medlemmene.

 

Det er også styrets oppfatning at det skal være fordelaktig å være medlem i foreningen ved at det er en tydelig prisdifferensiering mellom medlemmer og ikke-medlemmer ved deltakelse på arrangementer i foreningens regi.

 

Styret vurderer løpende hvordan foreningen skal kunne tiltrekke seg yngre medlemmer og beholde medlemmer i forbindelse med overgang til annen stilling. Dette søker vi å møte med varierte aktiviteter og tilbud, samt å oppfordre yngre medlemmer til å delta i komitéer og ta tillitsverv i foreningen.

 

 

Samarbeidet med Norges Handelshøyskole omfattet fem studier i 2017. NFFs styre besluttet å forlenge bevilgningen på kr 350’ pr år fra foreningens Finansanalysefond til «NFF Forskningsseminarer i finans» ved Institutt for finans ved NHH også i 2017. I tillegg ble det bevilget kr 50’ til NHHs «2nd Centre for Corporate Finance Conference».

  

Faglig arbeid

NFF har en rekke komitéer som utviser stor faglig aktivitet både i egen regi, eller i samarbeid med andre. De kommer med uttalelser, besvarer innkomne høringer og videreutvikler våre studier og kurs. En ny komité så dagens lys i 2017; Komité for infrastrukturinvesteringer. Den nye komitéen skal støtte opp om infrastrukturinvesteringer som en alternativ investeringsklasse og øke medlemmenes kompetanse om slike investeringers egenskaper i en investeringsportefølje. Komitéen skal også sørge for at investorene får belyst avkastningspotensial og risikoforhold relatert til infrastrukturinvesteringer og søke å bidra til gode rammevilkår for slike investeringer.

 

Det arrangeres frokostmøter, selskapspresentasjoner, seminarer, debatter og andre faglige møter i tillegg til arbeid med publikasjoner og bransjestandarder.

 

Vi har hatt møte med både Oslo Børs og Finanstilsynet for å diskutere aktuelle problem-stillinger. Det tas sikte på minst ett tilsvarende møte med Finanstilsynet i 2018.

 

Styremedlem Christina Stray, ble på forslag fra NFF, valgt inn som medlem i Verdipapirlovutvalget da det ble opprettet. Utvalget skal, blant annet, foreta en helhetlig gjennomgang av børs- og verdipapirhandellovens bestemmelser om straff og administrative sanksjoner, og utrede behovet for eventuelle lovendringer. Utvalget overleverte sin andre delutredning, med forslag til vesentlige endringer i verdipapirhandelloven, til Finansdepartementet i januar 2017. Den tredje delutredningen, med forslag til vesentlige endringer i verdipapirhandellovens regler om markedsmisbruk, sanksjoner og straff, ble overlevert til Finansdepartementet i juni 2017.

 

Årlig uttalelse om finansiell informasjon

For femtende året på rad la NFF frem sin uttalelse om finansiell informasjon. Uttalelsen omhandler utvalgte emner innen børsnoterte selskapers finansrapportering. Uttalelsen ble presentert på et seminar i september, der også årets Stockman-priser ble delt ut.

 

I 2017 hadde uttalelsen fokus på:

 

Nye IFRSer

 

APMer (Alternative Performance measures)

 

Covenants

 

Tap i banker

 

Segmentinformasjon

 

Kvartalsrapportering

 

Stockman-prisen

Stockman-prisen ble delt ut for 30. gang i 2017. Prisen er en anerkjennelse til de børsnoterte selskapene som anses å ha vært best på kommunikasjon med markedet siste år - en pris for de 30 største selskapene på Oslo Børs og en for de mindre og mellomstore selskapene. Det deles også ut en Stockman-pris til ”Beste IR-team”.

 

Målsettingen med Stockman-prisen er å stimulere selskapene til kontinuerlig å forbedre sin rapportering til markedet. Selskapene som kommer til finalerunden, blir vurdert på: Formell rapportering - Informasjon om strategi, rammebetingelser og marked - Ledelse og styring - Samlet vurdering/totalinntrykk.

 

Vinnerne av Stockman-prisen 2017 ble Borregaard i åpen klasse med Marine Harvest og DNB på henholdsvis annen og tredjeplass, mens Storebrand ble vinneren i klassen for de mindre selskapene med Kitron som nærmeste konkurrent. XXL gikk av med seieren for «Beste IR-team».

 

Høringer

Til tross for at høringer om kapitalmarkedsforhold ofte dreier seg om gjennomføring av EUs direktiver i norsk rett, avga NFF elleve høringsuttalelser i løpet av 2017; - hvorav ti var til Finansdepartementet og en var til CFA Institute – om 

 

NOU 2016: 20 Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland

Nye kapitalkrav for pensjonskasser

Forslag til ny verdipapirregisterlov (forordning om verdipapiroppgjør og verdipapirregistre) og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner

Comments – Exposure Draft of the Guidance Statement on the Use of Supplemental Information

NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter – gjennomføring av MiFID II og MiFIR

Regelverket om uvektet kjernekapital

Livsforsikringsforetaks eierskap i forsikringsfremmed virksomhet

NOU 2017:13 Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

NOU 2017:14 Nye regler om markedsmisbruk – sanksjoner og straff

Evalueringsrapport om land-for-land-rapportering regelverket

IFRS 9 og overgangsregler

 

Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance)  

NFF er medlem av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES)1.

 

NFF, representert ved styremedlem Christina Stray, deltar aktivt i vurderinger og innspill til revisjon av NUES-anbefalingen.  Siste revisjon av anbefalingen ble utgitt i oktober 2014 (8. utgave). Det er forventet at det kommer en revisjon av NUES anbefalingen høsten 2018.

(1) De samarbeidende organisasjonene er Den norske Revisorforening, Eierforum, Finans Norge, NFF, NHO, Oslo Børs, Pensjonskasseforeningen og VFF

 

Styret i NFF finner at den brede forankringen som et slikt samarbeid gir, er et godt grunnlag for aksept i markedet for denne type ”frivillig regelverk" og er engasjert i videreutviklingen av det norske Corporate Governance miljøet. 

 

Presentasjoner, møtevirksomhet og seminarer

Foreningen arrangerer flere forskjellige typer møter. For medlemmene er det enten gratis deltakelse, eller de betaler en lavere deltakeravgift enn ikke-medlemmer.

 

Selskapspresentasjoner og frokostmøter

Selskapspresentasjoner, kapitalmarkedsdager og bransjepresentasjoner har tradisjonelt tilhørt foreningens kjernevirksomhet, men med sterk konkurranse fra meglerhusene og presentasjoner på Internett, ser vi en nedgang i slike møter. I løpet av 2017 er det arrangert to kapitalmarkedsdager og en frokostpresentasjon.

NFF debatt med tema «Laks – hvem blir vinnerne i 2017?» ble arrangert i januar. To analytikere med forskjellig oppfatning presenterte sitt syn, etterfulgt av debatt og spørsmål fra salen. Det tas sikte på å arrangere ett til to slike møter i året.

 

Frokostmøter har de siste årene overtatt som vår hyppigste møteaktivitet. Noen frokostmøter er kun for medlemmer, andre ganger er de også åpne for ikke-medlemmer. Temaene kan være vidt forskjellige. I løpet av året ble det arrangert ti frokostmøter; - blant annet om «Effects of disruptive change on corporate valuation in a world of unicorn attackers», «Interesse-motsetninger mellom aksjonærer og obligasjonseiere», «Blockchain og Bitcoin» og «Which is it for equities: Valuations are too high or valuations can go a lot higher».

 

Seminarer

I tillegg til de årvisse «NFF Regnskapskonferanse» og NFFs seminar «Finansiell rapportering», arrangerte vi seminar om «Egenkapitalbevis og presentasjon av utvalgte sparebanker», «Infrastrukturinvesteringer» og «MiFID II Hvordan bør en forvalter tilpasse seg?». 

 

Møter med Norges Bank om Pengepolitisk Rapport

Fire ganger i året legger Norges Bank frem «Pengepolitisk rapport – med vurdering av finansiell stabilitet». Senere samme dag arrangerer NFF et møte med en representant for Norges Bank som redegjør for innholdet i rapporten. Meglerselskapene inviteres til å delta og i 2017 ønsket seks av dem å være med. På den måten har de mulighet til å invitere kunder, gjester og egne ansatte til møtet sammen med NFFs medlemmer. Møtet starter med at Norges Bank holder sin redegjørelse. Deretter følger forberedte innlegg eller paneldebatt, samt spørsmål fra salen. Disse møtene har god oppslutning, og fortsetter også i 2018.

 

Oversikt over NFFs arrangementer de siste 10 årene

 

  2008

  2009

  2010

  2010

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

 Frokostmøter

   6

   6

   8

   8

  11

   10

    9

   14

   13

  10

 Presentasjoner

  17

  10

   9

  11

   9

    7

    4

    3

    4

    3

 NFF Debatt

  

  

 

  

   

    1

    3

    2

    1

    1

 Pengepolitisk Rapport

   4

   4

   3

   3

   3

    4

    4

    4

    4

    4

 Seminarer

   6

   6

   7

   5

   7

    5

    5

    6

    5

    5

 Totalt

  33

  26

  27

  27

  30

   27

   25

   29

   27

   23

 

15 av de 23 ovennevnte arrangementene var uten deltakeravgift for NFFs medlemmer. Ingen møter var kun for medlemmer.

 

Etterutdannelse og opplæring

Studie- og kurstilbud

En vesentlig del av NFFs virksomhet er studie- og kurstilbud spesielt tilpasset og rettet mot både medlemmer og andre i finansbransjen. Det fremgår av vedtektenes § 3 at blant de

virkemidler som skal brukes for å nå foreningens formål er ”- å bidra til utdanningstilbud og opplæring”. Det er derfor satt inn betydelige ressurser på å utvikle etterutdanningstilbud til markedet på flere nivåer - både i samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH) og i egen regi.

 

Over tid har NHH/NFF utviklet flere studieprogrammer. Disse dekker sentrale og prioriterte deler av det som kan kalles ”fordypning innen finansielle emner”. Kombinasjonen av AFA-studiet og et av de etter hvert fire fordypningsstudiene, ble på begynnelsen av 2000-tallet

godkjent som «MBA-studium». Dette innebærer at uteksaminerte kandidater fra AFA og ett av

fordypningsstudiene får tildelt en Executive MBA i finans fra NHH. Samarbeidsstudiene styres av «AFA Samarbeidskomité», med representanter fra både NHH og NFF.

 

NFFs erfaringer med fordypningsstudiene som tilbys i tillegg til AFA, er at de dekker et behov i markedet for spesialisering på høyeste nivå innen finans i Norge. Det er NFFs oppfatning at behovet for disse fordypningsstudiene vil vedvare, både for siviløkonomer og personer med MBA- og Bachelor-grader, om enn i noe mindre grad enn tidligere.

 

NFF har i samarbeid med NHH ambisjoner om å videreutvikle det eksisterende studietilbudet.  Målet er at ”AFA-universitetet” forblir en viktig referanse, både for arbeidsgivere og de som jobber innen finans- og kapitalmarkedet. Dette gjelder uavhengig av om man har en siviløkonomutdannelse eller en MBA, da det unike ved "AFA-universitetet" er kombinasjonen av et høyt akademisk nivå og en dagsaktuell, praktisk tilnærming til problemstillingene.

”Studier” betegner studieprogrammer som er i samarbeid med NHH. ”Kurs” benyttes på tilbud NFF driver i egen regi.

 

AFA-studiet

AFA-studiet ble etablert i 1988 i samarbeid med NHH og frem til i dag har 1.084 kandidater fullført studiet. Studiet er fortsatt etterspurt, og tradisjonelt er det flere kvalifiserte søkere hvert år enn det er studieplasser tilgjengelig, selv om vi har sett en klar nedgang i antallet søkere de siste årene. Studiet evalueres og tilpasses fortløpende for å sikre at studiet opprettholder sitt høye faglige nivå og er tilpasset det siste innen finansteori og utviklingen i norsk finansbransje.

  

Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning

Samarbeidskomitéen besluttet at studiet ikke skulle tilbys høsten 2016, men gjennomgå en grundig vurdering og oppdatering av struktur og innhold, før det igjen ble satt opp høsten 2017 med 16 studenter. Studiet har nå fire helgesamlinger mot fem tidligere. Det er ingen eksamen. Studiet avsluttes med innlevering av fagoppgave (i gruppe), og en dag med presentasjon og diskusjon av oppgavene to måneder etter siste helgesamling. Studenter kan bli pålagt å ta et tre-dagers forkurs. Forkurset er også åpent for øvrige studenter som ønsker å delta.

 

Fordypningsstudium i Corporate Finance

Fordypningsstudium i Corporate Finance har vært en del av NHH/NFFs studietilbud siden 2004. Studiet er intensivt og opplegget er basert på en kombinasjon av forelesninger og casestudier. 23 kandidater fullførte Corporate Finance studiet høsten 2017.

 

Fordypningsstudium i Verdsettelse

For fem år siden inviterte vi for første gang til Fordypningsstudium i Verdsettelse. 18 studenter fullførte studiet våren 2017. Det er foreløpig uklart når studiet settes opp neste gang.

 

Fordypningsstudium i Avansert Kredittanalyse

Fordypningsstudium i Avansert Kredittanalyse ble lansert i 2015. Våren 2017 fikk 15 studenter sine diplomer for bestått studium. Det er foreløpig uklart når studiet settes opp neste gang.

 

NFFs kurs i Analyse og forvaltning av renteinstrumenter (Renteanalytikerkurset)

Dette kurset har vært satt opp hvert år siden oppstarten i 1995. 26 studenter ble uteksaminert på våren og kull nummer 25 startet opp med 28 studenter i november 2017.

 

Følgende studier / kurs ble startet i 2017:

AFA-studiet, to-årig, 8 moduler (ca 260 timer) med 8 eksamener

NFF / NHH

Fordypningsstudium i Verdsettelse (ca 85 timer) - Ikke eksamen, men fagoppgave

NFF / NHH

Fordypningsstudium i Corporate Finance (ca 85 timer) - Ikke eksamen, men fagoppgave

NFF / NHH

Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning (ca 90 timer) - Ikke eksamen, men fagoppgave

NFF / NHH

Kurs i analyse og forvaltning av renteinstrumenter (ca 100 timer) - To eksamener og fagoppgave

NFF

 

I 2017 fullførte totalt 124 studenter ett eller flere av studiene/kursene, og 37 kandidater fikk sine mastergrader. Siden 1990 da de første studentene ble uteksaminert fra AFA-studiet, har til sammen 2.141 studenter fullført ett eller flere av studiene eller kursene, og det er tildelt 459 mastergrader fra NHH.

 

Samarbeidet med Norges Handelshøyskole

NFF og NHH har samarbeidet om å tilby studier siden AFA-studiet startet i 1988. Samarbeidet koordineres av en styringskomité som er AFA-studiets ”øverste organ”. De øvrige samarbeidsstudiene er også underlagt AFA-studiets styringskomité.

 

Samarbeidet med NHH har i alle år vært meget godt. NFFs styre takker for NHHs engasjement som bidrar til at finans- og kapitalmarkedet gjennom dette samarbeidet tilbys et enestående faglig og praktisk studietilbud. Det er NFFs ambisjon at samarbeidet om "AFA-universitetet" skal videreutvikles og videreføres.

 

Internasjonalt

AFA-studiet er akkreditert av EFFAS – European Federation of Financial Analysts Societies, og AFA-kandidater blir tildelt CEFA tittelen. De fleste medlemmene i EFFAS tilbyr CIIA-studiet (Certified International Investment Analyst) - et internasjonalt studieopplegg i samarbeid med Asia og Sør-Amerika, fremfor et nasjonalt studieprogram. NFF har foreløpig valgt å stå utenfor CIIA-samarbeidet.

 

En av årsakene til at NFF har valgt å stå utenfor CIIA-samarbeidet, er at AFA-studiet er særdeles godt innarbeidet i det norske markedet. I tillegg er det usikkert om CIIA-programmet over tid vil ha gjennomslagskraft som internasjonalt studieprogram, i konkurranse med det amerikanske CFA-studiet.

 

Etikk

Foreningens etiske regler fordrer at NFF skal ha en Etisk Komité bestående av åtte medlemmer som rapporterer direkte til generalforsamlingen. Komitéens oppgave er å behandle eventuelle klager på foreningens medlemmer eller på eget initiativ ta saker opp til behandling. Det er ikke tatt opp nye, eller behandlet tidligere saker i 2017.

 

Samarbeid med andre organisasjoner

Nasjonalt

NFFs samarbeid med andre organisasjoner har tradisjonelt begrenset seg til noen få relasjoner som Norges Handelshøyskole (studieprogrammer), Norsk RegnskapsStiftelse (NFF er en av stifterne), Norges Bank (møter om ”Pengepolitisk rapport – med vurdering av finansiell stabilitet”) og NUES, som nevnt over. 

 

I samarbeid med PwC ble det for syvende året på rad gjennomført en undersøkelse av risikopremien i det norske markedet; med spørsmål blant annet om markedsrisikopremien, risikofri rente, småbedriftspremie, langsiktig inflasjon og resultatvekst. Resultatet er basert på svar fra 96 av NFFs medlemmer og er samlet i en publikasjon.

 

I samarbeid med Sparebankforeningen arrangerte vi for trettende gang «Egenkapitalbeviskonferansen med Presentasjon av utvalgte sparebanker». Samarbeidet med Sparebankforeningen fortsetter i 2018 med en tilsvarende konferanse.

 

For første gang ble det gjennomført et frokostseminar i samarbeid med Norsif; «Integrering av ESG i selskapsanalyser».

 

Internasjonalt

Foreningens viktigste internasjonale samarbeidspartner har tradisjonelt vært EFFAS. Foruten opplæring, beskjeftiger organisasjonen seg blant annet med regnskapsspørsmål, etikk og lobbying mot EUs ulike kommisjoner som har saker inn mot finansmarkedene. NFF er representert i ”Financial Accounting Commission” (FAC). Administrerende direktør har deltatt på to møter i EFFAS i 2017. EFFAS medlemmer (foreninger) kommer fra 20 land, og sekretariatet er lokalisert i Frankfurt.

 

EFRAG, The European Financial Reporting Advisory Board Group, var i Oslo for å ha møte med FAC i juni. I tillegg var noen av NFFs tillitsvalgte invitert for å diskutere «Better Communication: Disclosures, what do analysts and investors need?» med EFRAGs og FACs representanter.

 

NFF har et faglig samarbeid gående med CFA Institute om GIPS® (Global Investment Performance Standards). Amerikanerne har ”eierskap” til GIPS®, men samarbeider globalt med andre organisasjoner (GIPS-sponsorer) om vedlikehold og videreutvikling av GIPS. NFF er GIPS-sponsor i Norge. NFF har en representant i GIPS’ EMEA RTS (Europe, Middle-East, Africa Technical Subcommittee), en europeisk/afrikansk underkomité av GIPS Technical Committee. Ved utgangen av 2017 var GIPS etablert i til sammen 37 ulike land. Styret vurderer løpende om det er behov for økt kontakt med CFA Institute.

  

Økonomi

Foreningens finansielle situasjon anses som god. Regnskapsrapporteringen er satt opp i henhold til NRS anbefaling til "God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner". Driften viser et underskudd på kr 1.920.750,63 (inkludert kr 400.000 bevilget fra Finansanalysefondet). Etter finansinntekter gir årsresultatet et underskudd på kr 646.394,58.

 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet et rettvisende bilde av foreningens drift og stilling pr 31. desember 2017. I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

 

En større del av foreningens likvide midler er satt bort til aktiv forvaltning. Mandatet for forvaltningen er: utenlandske aksjer 20-40%, norske obligasjoner 25-45% og norsk pengemarked 15-55%.

 

Tabellen nedenfor viser hovedtall for NFFs økonomi de siste fem årene (alle tall i hele tusen)

(driftsresultat inkludert utbetaling fra Finansalysefondet)

 

   

2013

2014

2015

2016

2017

Driftsinntekter

10.021

8.821

8.661

8.663

8.282

Driftsresultat

-1.314

-1.460

-2.488

-1.445

-1.920

Finansinntekter

2.361

2.037

813

782

1.274

Årsresultat

1.047

577

-1.675

-662

-646

Egenkapital

21.782

22.359

20.684

20.022

19.376

 

Sekretariatet

Sekretariatet holder til sentralt i Oslo i kontorfellesskap med Norges Korforbund og Styre-nstituttet. Arbeidsmiljøet anses for å være godt og det har ikke vært skader eller ulykker i 2017. Foreningens drift har liten påvirkning på det ytre miljø og sykefraværet har vært ubetydelig. I begynnelsen av 2018 går leiekontrakten ut og NFF flytter sammen med Styreinstituttet til Regus på Aker Brygge.

 

2017 har vært preget av mange aktiviteter og de ansatte i sekretariatet har en hektisk arbeidsdag med mange varierte og ofte tidkrevende oppgaver - for medlemmer, studenter, styret og komitéer. Foreningen har fire kvinnelige ansatte, hvorav en er innleid i 50% stilling. Foreningen har et bevisst forhold til likestillingsloven.

 

Medarbeiderne har i 2017 utført sine oppgaver på en profesjonell og effektiv måte og styret vil berømme sekretariatet for meget god innsats og stort engasjement gjennom året.

 

Styret vil også rette en stor takk til alle tillitsvalgte, foredragsholdere, forelesere, utspørrere og de medlemmer som har bidratt til foreningens aktiviteter i 2017. Det aktive tillitsmannsapparatet gjør en stor innsats og er en vesentlig forutsetning for at NFF skal kunne tilby relevante og tidsaktuelle aktiviteter.

 

Fremtidsutsikter

Styrets ambisjon er at NFF skal ha faglig satsing på "riktig tilbud til riktig tid". Dette for å møte behovet for mer spissede, spesialiserte og dagsaktuelle temaer og således tiltrekke seg yngre medlemmer og holde på eksisterende medlemmer. Styret fortsetter linjen med et høyt aktivitetsnivå og en prismessig differensiering mellom medlem/ikke-medlem slik at det skal være fordelaktig å være medlem i NFF.

 

Styret vil fortsatt gi høy prioritet til samarbeidet med NHH for derved å opprettholde og videreutvikle markedets beste etterutdanningstilbud for finans- og kapitalmarkedet.

 

 

 

 

Oslo, 12. februar 2018

 

 
 

 

John Harald Henriksen

Styreleder

 

 

Anne Gjøen

 

Ola Nygård

 

Steinar Sars Kvifte

 

Christina Stray

 

Steinar Sars Kvifte

 

Teodor Sveen-Nilsen

 

  

  

Regnskap

 

 

Etisk Komité

Etisk Komité har i 2017 hatt følgende sammensetning:

Filip Truyen, leder

Anne Kvam

Øyvind Bøhren

Nigel Wilson

Christin E. Bøsterud

Tone Østensen

John Giverholt

 

 

Medlemmene i Norske Finansanalytikeres Forening og AFA-kandidater plikter å ha kjennskap til og overholde foreningens etiske regler. NFFs etiske regler ble vedtatt på generalforsamling 23. mars 1999 og er sist endret 30. mars 2004.

 

NFFs styre, medlemmer eller andre som har rettslige interesser å ivareta, kan fremsette klage til Etisk Komité for behandling. Etisk Komité kan også ta opp saker til behandling på eget initiativ. Etisk Komité settes med tre medlemmer i hver sak. Komitéen rapporterer direkte til foreningens generalforsamling.

 

Etisk Komité har ikke tatt opp noen nye saker i 2017.

 

 

Alle vedtak som fattes av Etisk Komité sendes ut til NFFs medlemmer og legges ut på foreningens internettsider. Etisk Komité har besluttet at vedtak skal ligge på NFFs Internettsider i en begrenset periode. På forespørsel kan sekretariatet sende ut vedtak, men de skal kun være tilgjengelige for søk på Internett i tre måneder.

 

I noen av sakene som har vært behandlet, har enkelte av Etisk Komités medlemmer vært inhabile. For å være sikret tre habile medlemmer til saksbehandling, består Etisk Komité av åtte medlemmer.

 

 

 

Styret og komitéene (pr 31.12.2017)

Styret (The Board of Directors)

John Harald Henriksen (L)

KLP Kapitalforvaltning

Anne Gjøen

Handelsbanken

Steinar Sars Kvifte

EY

Øistein Medlien

Grieg Investor

Ola Nygård

ABG Sundal Collier

Christina Stray

Folketrygdfondet

Teodor Sveen-Nilsen

SpareBank 1 Markets

 

Egenkapitalkomité (Equity and Capital Committee)

Dag Sletmo (L)

DNB

Annie Bersagel

KLP Kapitalforvaltning

Anne Gjøen 

Handelsbanken

Catharina Hellerud 

Gjensidige

Kjetil Rimstad

EY

Christina Stray

Folketrygdfondet

Thomas Svendsen

Nordea Bank Norge

Guri Angell-Hansen (S)

NFF

 

Komité for Finansiell Informasjon (Committee on Financial Information)

Peter Hermanrud (L)

SpareBank 1 Markets

Geir Bjørlo

Corporate Communications

Anne Gjøen

Handelsbanken

John Harald Henriksen

KLP Kapitalforvaltning

Bengt Kirkøen

Swedbank

Ole Petter Kjerkreit

 

Steinar Sars Kvifte

EY

Erik Mamelund

EY 

Kjetil Rimstad

EY 

Teodor Sveen-Nilsen

SpareBank 1 Markets

Guri Angell-Hansen (S)

NFF

 

Komité for Infrastrukturinvesteringer (Committee on Infrastructure Investments)

Jens-Morten Wembstad (L)

Obligo Investment Management

Anne Gjerden

Agder Energi

Peder E. Hanssen

Pareto Securities

Eric Nasby

KLP  

Ove Christian Norheim

Ochrino

Guri Angell-Hansen (S)

NFF

 

Obligasjonskomité (Bond Committee)

Vegard Finstad (L)

Vaagen Corporate Finance

Nils Gunnar Baumann

Nordea Bank Norge

Christian Heggen

DNB

Hege Huse

Folketrygdfondet

Anders Høyem

Pareto Securities

Jacob Børs Lind

Danske Capital

Ola Nygård

ABG Sundal Collier

Bodil Cathrine Østby

Oslo Børs

Guri Angell-Hansen (S)

NFF

 

Komité for porteføljeforvaltning (Committee on Portfolio Management)

Paul E. Hjelm-Hansen (L)

Meritorius AS 

Stine Foss

Northzone Ventures

Øistein Medlien

Grieg Investor

Magnus Riiber

Oslo Pensjonsforsikring

Kjetil Rimstad

EY 

Lars Tronsgaard

Folketrygdfondet 

Marianne Aalby

OBOS

Guri Angell-Hansen (S)

NFF

 

Komité for avkastningsmåling (Committee on Performance Measurement)

Jørn Gunnar Kleven (L)

Eidsiva Vannkraft AS

Ørjan Agdesteen

Norges Bank 

Charles Granquist

DNB Asset Management 

Paul E. Hjelm-Hansen

Meritorius AS

Tiril Aalberg Jakobsen

Grieg Investor

Leif Roar Johansen

Finanstilsynet 

Steinar Sars Kvifte

EY

Kjetil Rimstad

EY 

 

Frokostmøtekomité (Committee for Breakfast Meetings)

Harald Magnus Andreassen

SpareBank 1 Markets

Carl Christian Bachke

Crux Advisers

Even Matre Ellingsen

Fearnley Securities

Truls Evensen

Permian 

Anne Gjøen

Handelsbanken

Fredrik Holter

Ness, Risan & Partners

Rune Kaland

DNB Asset Management

Trine Sy (S)

NFF

 

Presentasjonskomité (Committee for Company Presentations)

Lucas Daul

ABG Sundal Collier

Truls Evensen

Permian 

Anne Gjøen

Handelsbanken

Axel Styrman

Nordea

Fredrik Thoresen

SEB Enskilda

Atle Vereide

SEB Enskilda

Trine Sy (S)

NFF

 

Komité for tildeling av Stockman-prisen (Commission on the Stockman Award)

Hild F. Kinder (L)

KinderStiff Consulting 

Ann Kristin Brautaset

Folketrygdfondet

Ole E. Dahl

Arctic Fund Management

Sigmund Ellingbø

Sebel Invest 

Truls Evensen

Permian

Preben Rasch-Olsen

Carnegie

Teodor Sveen-Nilsen

SpareBank 1 Markets

Henriette Trondsen

Arctic Securities

Trine Sy (S)

NFF

 

AFA - Studentkomité (AFA/CEFA - Student Committee)

Annie Bersagel

KLP Kapitalforvaltning

Fredrik Christensen

Pint Pharma Group

Sigurd Martin Evjen

Familieeiet investeringsportefølje

Henrik Falch

Klaveness Marine Holding

Andreas Vibe Gregersen

Svenska Handelsbanken

John Harald Henriksen

KLP Kapitalforvaltning

Merete Opedal

Storebrand Kapitalforvaltning

Unni Persson Moseby

Finanstilsynet

Teodor Sveen-Nilsen

SpareBank 1 Markets

André Reppen

Ship Finance International Ltd

Alexander Raa Storaker

Danske Bank

Øyvind Strømme

Altiboks

Tina Tønnessen

DNB

Stian Borgen Thyness

ProCorp

Guri Angell-Hansen

NFF

Heidi Nygaard

NFF

 

Arbeidsutvalg "Betaling av analysetjenester"

Eyvind A. Holt (L)

KLP Kapitalforvaltning

Eirik Hauge

DNB

Jon Fredrik Hille-Walle

Nordea

Morten Jensen

DNB 

Geir Olsen

ABG Sundal Collier

Knut Ivar Saatvet

Storebrand kapitalforvaltning

Henning C. Steffenrud

Kepler Cheuvreux

Christina Stray

Folketrygdfondet

 

Komité for Finansanalysefondet

Erik Mamelund

EY

Merete Opedal

Storebrand Kapitalforvaltning

Henning Strøm

Hekarus

Guri Angell-Hansen

NFF

 

Styringskomité NFFs Renteanalytikerkurs (Commission on "NFF Course on Fixed Income and Portfolio Management")

Vegard Finstad (L)

Vaagen Corporate Finance

Anders Buvik

DNB

Christian Heggen

DNB

Kristian Semmen

SpareBank 1 Markets

Heidi Nygaard (S)

NFF

 

NFFs representanter i AFA-studiets samarbeidskomité (NFF Representatives on the Council of the AFA/CEFA Programme)

Merete Opedal

Storebrand Kapitalforvaltning

Teodor Sveen-Nilsen

SpareBank 1 Markets

Guri Angell-Hansen

NFF

John Harald Henriksen (alternate)

KLP Kapitalforvaltning

 

NFFs representanter i fagutvalget for "Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning" (NFF Representatives on the Technical Board of the "Advanced Programme on Portfolio Management")

Paul E. Hjelm-Hansen (L)

Meritorius AS

Øistein Medlien

Grieg Investor

Heidi Nygaard (S)

NFF

 

NFFs representanter i fagutvalget for "Fordypningsstudium i Verdsettelse" (NFF Representatives on the Technical Board of the "Advanced program on Valuation")

Erik Mamelund

EY

Merete Opedal

Storebrand Kapitalforvaltning

Heidi Nygaard (S)

NFF

 

NFFs representanter i fagutvalget for "Fordypningsstudium i Avansert Kreditanalyse" (NFF Representatives on the Technical Board of the "Advanced program on Credit Analysis")

Anders Buvik

DNB

Kristian Semmen

SpareBank 1 Markets

André Vatsgar

Sector Capital

Heidi Nygaard (S)

NFF

 

Etisk Komité (Committee on Ethics)

Filip Truyen (L)

Universitetet i Bergen / Wikborg Rein 

Øyvind Bøhren 

BI

Christin E. Bøsterud

EY

John Giverholt

 

Anne Kvam

KLP Kapitalforvaltning 

Nigel Wilson

Kjelstrup & Wiggen Consulting AS

Tone Østensen

Wiersholm

 

Valgkomité (Election Committee)

Erik Mamelund (L)

EY

Merete Opedal 

Storebrand Kapitalforvaltning

Nils Erling Ødegaard

MP Pensjon

 

NFFs representant i Norsk Utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) (NFF Representative on "The Norwegian Corporate Governance Board")

Christina Stray

Folketrygdfondet

Dag Erik Rasmussen (alternate)

Wikborg Rein

 

NFFs representasjon i Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) (NFF Representatives on the Norwegian Accounting Standards Board)

Steinar Sars Kvifte

EY

 

NFFs representant i "Jan Mossins Minnefond" (NFF Representative on the "Jan Mossin Memorial Trust" Board)

Guri Angell-Hansen

NFF

Teodor Sveen-Nilsen, nestleder

SpareBank 1 Markets

John Harald Henriksen (alternate)

KLP Forvaltning

Merete Opedal (alternate)

Storebrand Kapitalforvaltning

             

Member of EFFAS' Assembly

Guri Angell-Hansen

NFF

 

EFFAS Accounting Commission

Henning Strøm

Hekarus 

 

GIPS EMEA Regional Technical Subcommittee - (EMEA -Europe, Middle-East, Africa)

Jørn Gunnar Kleven

Eidsiva Vannkraft AS

 

Revisor (Auditor)

Nils Frode Johansen

Partner Revisjon DA

 

             

Medlemsliste   

Medlemslisten pr 31. desember 2017 er lagt ut som pdf-fil og du finner den her:

    pdf  NFFs medlemsliste pr 31.12.2017

    pdf  Styrets beretning 2016

    pdf  Styrets beretning 2015

 

For å skrive ut pdf-filer, trenger du Adobe Acrobat Reader og det kan lastes ned gratis fra 

    Get Adobe Reader  

     

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert  5. juli 2018