NFF-kurs – en innføring i bærekraftig finans og ansvarlige investeringer

NFFs innføring i bærekraftig finans setter fokus på ESG og ansvarlige investeringer. Kurset går over to dager i Oslo og er en innføring i tematikken. Neste kurs er 22.-23. september i Oslo. Det er løpende påmelding, med begrenset antall plasser.

NFFs innføringskurs i bærekraftig finans er et todagers kurs som setter fokus på ESG og ansvarlige investeringer. Kurset imøtekommer kapitalmarkedets behov for å analysere bærekraft i et finansielt perspektiv og gjennomgår sentrale begreper og scenarier. Det fungerer godt som et selvstendig introduksjonskurs for de som trenger å forstå bærekraft som en ny ferdighet i finansfaget, og som ønsker et innblikk i hvordan finans og bærekraft kobles sammen.

Hvem passer kurset for?

Kurset i bærekraftig finans passer for analytikere, forvaltere, ansatte som arbeider innen IR, offentlige institusjoner eller regulerende myndigheter, og for andre som jobber mot finans og som trenger innsikt i feltet.

Kurset passer også som et innføringskurs for de som ønsker å gå videre til fordypningsstudiet i bærekraftig finansiell analyse som er et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole (NHH) og NFF.

Kursplan og faglig innhold

Kurset går over to dager og legger til rette for et bredt blikk på bærekraftig finans i en norsk kontekst. Deltakerne får kunnskap om sentrale begreper og scenarier og kjennskap til sentrale definisjoner av ESG, SRI og bærekraftig finans. Vi setter også fokus på bærekraftig forvaltning i en historisk konsept, og gir deg en innføring i relevante standarder, retningslinjer og organisasjoner man bør kjenne til innenfor feltet.

Forelesere:

Du møter en rekke sentrale personer innenfor feltet både fra akademia og fra markedet. Dette bidrar til at du får en fortåelse for både teoretiske og praktiske perspektiver.

Du møter blant annet:

 • Elroy Dimson, Professor, Judge Business School, King’s College, University of Cambridge
 • Knut N. Kjær, Executive Chairman Sector Asset Management
 • Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør, KLP Kapitalforvaltning
 • Nils Bastiansen, direktør aksjer, Folketrygdfondet
 • Henrik Syse, Senior Researcher at the Peace Research Institute Oslo (PRIO)
 • Kjersti Okstad Kirkeby, spesialrådgiver, Finanstilsynet
 • Marte Løfman, senior analytiker - impactinvesteringer, Grieg Investor
 • Christina Stray, direktør, Compliance og juridisk, Folketrygdfondet
 • Lars Qvigstad Sørensen, Equity Portfolio Manager, Storebrand Asset Management

Kurset er strukturert i følgende tema:

Introduksjon til bærekraftig finans

Kurset starter med å tegne de store linjene i utviklingen av bærekraftig finans som fagfelt, med et særskilt fokus på utviklingen i Norge. Dette inkluderer en gjennomgang av de forskjellige begrepene og standarder innenfor feltet, samt motivasjoner og verktøy. Det blir også en drøftelse om relevante ESG-verktøy per aktivaklasse, og for ansvarlig utlån. I tillegg drøfter vi i hvilken grad forskjellene reflekterer kapitaleiernes preferanser, kundeinteresser, mandatenes utforming, osv.

Akademisk perspektiv

Her gjennomfår vi forskningen på bærekraftig finans/ESG publisert så langt. Finnes det akademisk støtte for at bærekraft lønner seg? Kan investorer få høyere risikojustert avkastning ved å benytte ESG-verktøy? Temaet identifiserer de vanligste svakhetene i eksisterende forskning, samt uavklarte spørsmål. 

Relevant regulering

Dette temaet tar for seg relevante reguleringer innenfor bærekraftig finans, både på selskaps- og investorsiden.

Eierskapsutøvelse i en norsk kontekst

Temaet omfatter eierstyring og selskapsledelse eller «governance» i «ESG» i norske børsnoterte selskaper, og inkluderer Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES), samt rolle- og ansvarsfordeling mellom styret og eiere og stemmegivningsprosessen. Statlig eierskap i Norge er et særskilt tema.

Kvant-modeller for ESG

Modulen viser et eksempel på bruk av ESG i kvantitative forvaltningsmodeller gjennom en faktorbasert tilnærming.

Tilsynsmyndighetens perspektiv

Her står særlig EUs taksonomi og regelverk sentralt, og målet er å se på hvilke konsekvenser det kan få for markedet. Videre diskuteres blant annet bruk av scenarioanalyse og rollefordeling mellom tilsynsmyndigheter, sentralbanker og andre myndigheter.

Kurset er utarbeidet av NFF ved en egen faggruppe som består av:

 • Annie Bersagel – Folketrygdfondet
 • Marte Siri Storaker - KLP
 • Isabelle Juillard Thompson – DNB
 • Øistein Medlien – Grieg Investor og styremedlem NFF

Kurset i bærekraftig finans er i prinsippet åpent for alle, men dersom det blir flere påmeldte enn det er plass til, forbeholder NFF seg retten til å prioritere egne medlemmer og/eller begrense antall deltakere fra ett og samme firma, eller foreta en skjønnsmessig vurdering av kursets relevans for søkerens arbeid/stilling. Antall plasser er begrenset til 40.

Det tas forbehold om tilstrekkelig deltagelse.

Praktisk informasjon

Tid og sted: 22. og 23. september 2021 i Oslo

Studieavgift: NOK 14.500 for medlemmer i NFF (NOK 16.500 for ikke-medlemmer)

Søknadsfrist: Det er løpende opptak, med begrenset antall plasser.

MERK: Dette er et todagers kurs i regi av NFF. Ønsker du informasjon om fordypningsstudiet i bærekraftig finansiell analyse, som er et samarbeid mellom NFF og NHH, klikk her

Program og faglig innhold

Kurset går over to dager og kombinerer akademisk, teoretisk og praktisk informasjon:

 • Bærekraftig finans
 • Akademisk perspektiv
 • Relevant regulering
 • Eierskapsutøvelse i en norsk kontekst
 • Kvant-modeller for ESG
 • Tilsynsmyndighetens perspektiv
 • Selskapspresentasjon

Forelesere

 • Elroy Dimson, Professor, Judge Business School, King’s College, University of Cambridge
 • Knut N. Kjær, Executive Chairman Sector Asset Management, tidl. leder NBIM
 • Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør, KLP Kapitalforvaltning
 • Henrik Syse, Senior Researcher at the Peace Research Institute Oslo (PRIO)
 • Nils Bastiansen, direktør aksjer, Folketrygdfondet
 • Kjersti Okstad Kirkeby, spesialrådgiver, Finanstilsynet
 • Marte Løfman, senior analytiker – impactinvesteringer, Grieg Investor
 • Christina Stray, direktør, Compliance og juridisk, Folketrygdfondet
 • Lars Qvigstad Sørensen, Equity Portfolio Manager, Storebrand Asset Management
 • Listen av forelesere er ikke fullstendig. Vi tar forbehold om endringer.