NFFs kurs i compliance i finans

NFFs kurs i Compliance i finans er et to-dagers praktisk rettet kurs som gir deg som deltager overordnet og oppdatert kunnskap om relevant regelverk og grunnleggende retningslinjer og bransjenormer som gjelder for compliance-området i finans.

Compliance er et fagområde i sterk vekst, som følge av økende omfang og kompleksitet i regulatoriske krav til finansnæringen. Compliance-funksjonen blir stadig viktigere, og fokus på systematisk etterlevelse av lover og regler, og god forebygging og virksomhetsstyring, er ikke bare et absolutt krav, men kan også bidra til verdiskaping for virksomheten.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som arbeider i finansnæringen og som ønsker en bedre forståelse for compliance-området innenfor finans. Det er egnet for deg som jobber med etterlevelse, internrevisjon, kontrollfunksjoner og med risikostyring, men også for ledere og styremedlemmer med interesse og behov for økt innsikt på fagområdet.

Det understrekes at kurset ikke er rettet kun mot jurister, men mot alle som vil lære mer om compliance innenfor finans.

Som deltager bør du imidlertid ha grunnleggende kunnskap om, og forståelse for compliance i egen virksomhet, og ha en forutsetning for å kunne relatere innholdet i kurset til dine egne arbeidsoppgaver.

Faglig innhold i NFFs compliancekurs

Kurset gir deg overordnede perspektiver, hvor vi ser på oppbygningen av nasjonalt og europeisk regelverk samt rapportering, internkontroll og kartlegging og håndtering av risiko.

Du får også kunnskap om grunnleggende retningslinjer og prinsipper, samt bransjenormer. Du vil også lære om relevante faglige verktøy, og hvordan disse kan tilpasses til virksomhetens behov. Kurset vil ha en praktisk rettet tilnærming til compliance-oppgavene. Vi går ikke i dybden på problemstillingene knyttet til forståelsen av regelverket, men snarere hvordan det håndteres i et etterlevelses- kontroll-, og risikoperspektiv.

Overordnede prinsipper

Kurset gir deg en oversikt over hva compliance er, samt prinsipper for og etterlevelse av internkontroll, og hvilke krav som stilles til compliance-funksjonen. Dette gir deltakeren perspektiver på plasseringen av compliance i virksomheten, og sentrale oppgaver.

Denne delen av kurset går også inn i virksomhetsstyring og Corporate Governance, og her ser vi både på regelverket og en praktisk tilrettelegging av compliance-oppgaver, årshjul, mv.

Rettsområder og standarder:

Kurset går inn på følgende rettsområder og standarder:

 • finansforetaksloven
 • verdipapirhandelloven (MiFID II, MAR, mv.)
 • verdipapirfondloven
 • lov om alternative investeringsfond (AIFMD)
 • anti-hvitvasking
 • kapitalkrav
 • personvern
 • ESG
 • økonomisk kriminalitet
 • cyber security

Finansregulatoriske prinsipper

Deltakeren får et overordnet blikk på nasjonal og europeisk regelverksoppbygning, konsesjonssystemet og annet relevant regelverk, samt på krav til risikostyring.

Økonomisk kriminalitet

Stikkord for denne delen av kurset er korrupsjon, hvitvasking, innsidehandel, adferdsregler, rutiner, mv.

Cyber security

Her ser vi på hvordan virksomheten kan sikre seg mot den trusselen datakriminalitet og digitale angrep utgjør, og få kontroll på risikofaktorene, samt på compliance-funksjonen sin rolle.

Compliance gjennom produktsyklusen

Vi ser på viktigheten av etterlevelsesfunksjonen i utviklingen av nye produkter, og gjennomgår tidslinjen for produktsyklusen og compliance sin rolle i denne.

Gruppearbeid/diskusjoner

Deltagerne får mulighet til å diskutere hvordan vi skaper en god compliance-kultur, og vurdere caser og dilemmaer i en compliance-hverdag.

Forelesere

I dette kurset møter du en rekke personer fra markedet, med lang erfaring fra compliance-feltet:

Ole Andenæs, partner, Wikborg Rein
Rune Carlsen, sikkerhetssjef, KLP
Snorre Nordmo, Specialist Counsel, Wikborg Rein
Hanne Leirbukt Pedersen, Chief Compliance Officer, DNB Markets
Gry Evensen Skallerud, Director, FCG Norge AS
Ivar Storvik, Director, FCG Norge AS
Christina - dame med blå øyne og langt, lyst hår Christina Stray, direktør, Compliance og juridisk, Folketrygdfondet

Listen over forelesere er ikke komplett. Vi tar forbehold om endringer.

Kurset er utarbeidet av NFF ved en egen faggruppe som består av:

 • Snorre Nordmo, Specialist councel i Wikborg Rein (leder)
 • Christina Stray, jurdisk direktør og complianceansvarlig i Folketrygdfondet
 • Gry Evensen Skallerud, director FCG Norge
 • Trine Halvorsen, konsernadvokat i KLP og styremedlem i NFF
Kursets faggruppe består av Snorre Nordmo (Wikborg Rein), Christina Stray (Folketrygdfondet), Trine Halvorsen (KLP), og Gry Evensen Skallerud (FCG Norge)

Kurset i compliance i finans er i prinsippet åpent for alle, og men dersom det blir flere påmeldte enn det er plass til, forbeholder NFF seg retten til å prioritere egne medlemmer og/eller begrense antall deltakere fra ett og samme firma, eller foreta en skjønnsmessig vurdering av kursets relevans for søkerens arbeid/stilling. Antall plasser er begrenset til 40.

Det tas forbehold om tilstrekkelig deltagelse.

Praktisk informasjon

Tid og sted: 9. og 10. februar 2022, i Oslo

Studieavgift: NOK 12.500 for medlemmer i NFF (NOK 14.500 for ikke-medlemmer)

Påmelding: Løpende påmelding, med begrenset antall plasser

NFF utsteder kursbevis etter deltagelse.

Faglig innhold

Kurset går over to dager, og er et praktisk rettet kurs som setter fokus på de rammebetingelsene som omgir en virksomhet som samtidig skal skape vekst og resultat. Hvilke regler og retningslinjer omgir virksomheter i finans og hvordan jobbes det med compliance?

 • Introduksjon
 • Overordnede prinsipper
 • Finansregulatoriske prinsipper
 • Økonomisk kriminalitet
 • Cyber Security